Có 1 kết quả:

shēn jiào ㄕㄣ ㄐㄧㄠˋ

1/1

shēn jiào ㄕㄣ ㄐㄧㄠˋ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to teach by example