Có 1 kết quả:

shēn jiào

1/1

shēn jiào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to teach by example