Có 1 kết quả:

shēn duàn

1/1

shēn duàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a woman's physique
(2) figure
(3) posture on stage