Có 1 kết quả:

shēn wú fēn wén

1/1

Từ điển Trung-Anh

penniless (idiom)