Có 1 kết quả:

shēn zhuó

1/1

shēn zhuó

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to wear