Có 1 kết quả:

shēn chuān

1/1

shēn chuān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to wear
(2) wearing (a uniform)