Có 1 kết quả:

shēn zhuó

1/1

shēn zhuó

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to wear

Một số bài thơ có sử dụng