Có 1 kết quả:

shēn fù zhòng shāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

seriously injured