Có 1 kết quả:

shēn biān

1/1

shēn biān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) at one's side
(2) on hand

Một số bài thơ có sử dụng