Có 1 kết quả:

shēn xiàn líng yǔ

1/1

shēn xiàn líng yǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) thrown into prison
(2) behind bars