Có 1 kết quả:

shēn xiàn láo lóng

1/1

Từ điển Trung-Anh

fallen into a trap