Có 1 kết quả:

shēn tǐ zhì liàng zhǐ shù

1/1

Từ điển Trung-Anh

body mass index (BMI)