Có 1 kết quả:

shēn gāo mǎ dà

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) tall
(2) huge