Có 1 kết quả:

gōng shēn

1/1

gōng shēn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to bow