Có 1 kết quả:

duǒ zhài

1/1

duǒ zhài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to dodge a creditor