Có 1 kết quả:

duǒ qīng xián

1/1

Từ điển Trung-Anh

to avoid external disturbance in order to idle