Có 1 kết quả:

duǒ nàn

1/1

duǒ nàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to take refuge
(2) to seek refuge from disaster