Có 1 kết quả:

chē nú

1/1

chē nú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

car slave, sb forced to sacrifice quality of life to buy or maintain a car