Có 1 kết quả:

chē liè

1/1

chē liè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to tear off a person's four limbs and head using five horse drawn carts (as capital punishment)
(2) to tear limb from limb

Một số bài thơ có sử dụng