Có 1 kết quả:

chē duì

1/1

chē duì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) motorcade
(2) fleet
(3) CL:列[lie4]

Một số bài thơ có sử dụng