Có 1 kết quả:

zhá gǔn

1/1

zhá gǔn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (steelmaking) roll
(2) roller
(3) CL:根[gen1]