Có 1 kết quả:

guǐ zhěn

1/1

guǐ zhěn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sleeper
(2) tie