Có 1 kết quả:

guǐ fàn

1/1

guǐ fàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) standard
(2) criterion