Có 1 kết quả:

guǐ jù

1/1

guǐ jù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

gauge