Có 1 kết quả:

guǐ jì

1/1

guǐ jì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) locus
(2) orbit
(3) trajectory
(4) track