Có 1 kết quả:

guǐ dào

1/1

guǐ dào

phồn thể

Từ điển phổ thông

1. quỹ đạo
2. đường ray

Từ điển Trung-Anh

(1) orbit
(2) railway or tram line
(3) fig. conventional way of thinking