Có 1 kết quả:

jūn shì yuán zhù

1/1

Từ điển Trung-Anh

military aid