Có 1 kết quả:

jūn shì yǎn xí

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) military exercise
(2) war game