Có 1 kết quả:

jūn shì xíng dòng

1/1

Từ điển Trung-Anh

military operation