Có 1 kết quả:

jūn shì shè shī

1/1

Từ điển Trung-Anh

military installations