Có 1 kết quả:

jūn shì bù mén ㄐㄩㄣ ㄕˋ ㄅㄨˋ ㄇㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

military branch