Có 1 kết quả:

jūn bèi

1/1

jūn bèi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (military) arms
(2) armaments