Có 1 kết quả:

jūn dāo

1/1

jūn dāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) military knife
(2) saber