Có 1 kết quả:

jūn lì

1/1

jūn lì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

military power