Có 1 kết quả:

jūn qū

1/1

jūn qū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) geographical area of command
(2) (PLA) military district