Có 1 kết quả:

jūn tuán gǎn jūn

1/1

Từ điển Trung-Anh

legionella bacteria