Có 1 kết quả:

jūn tuán jūn bìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

legionnaires' disease