Có 1 kết quả:

jūn sǎo

1/1

jūn sǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) serviceman's wife
(2) wives of military personnel