Có 1 kết quả:

jūn shī ㄐㄩㄣ ㄕ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) (old) military counselor
(2) (coll.) trusted adviser