Có 1 kết quả:

jūn zhèng

1/1

jūn zhèng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

army and government

Một số bài thơ có sử dụng