Có 1 kết quả:

jūn xiào

1/1

jūn xiào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) military school
(2) military academy