Có 1 kết quả:

jūn jī

1/1

jūn jī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) military aircraft
(2) secret plan
(3) Privy Council during the Qing dynasty

Một số bài thơ có sử dụng