Có 1 kết quả:

jūn jī chù

1/1

jūn jī chù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Office of Military and Political Affairs (Qing Dynasty)