Có 1 kết quả:

jūn gǎng

1/1

jūn gǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) naval port
(2) naval base