Có 1 kết quả:

jūn yòng

1/1

jūn yòng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (for) military use
(2) military application