Có 1 kết quả:

jūn xián

1/1

jūn xián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) army rank
(2) military rank