Có 1 kết quả:

jūn fá

1/1

jūn fá

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) military clique
(2) junta
(3) warlord

Một số bài thơ có sử dụng