Có 1 kết quả:

jūn xiǎng

1/1

jūn xiǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) funds and provisions for the troops
(2) (soldier's) pay