Có 1 kết quả:

ruǎn dāo zi

1/1

ruǎn dāo zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (lit.) the soft knife
(2) (fig.) underhanded tactics
(3) devious means of attack