Có 1 kết quả:

ruǎn huà

1/1

ruǎn huà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to soften