Có 1 kết quả:

ruǎn kǒu gài

1/1

ruǎn kǒu gài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) soft palate
(2) velum